Ručně malované umělecké obrazy

Pracujeme s malířským lněným plátnem,
které je natažené na dřevěný rámObchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.


Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.


Prodávající

BG trade s. r. o.

Kollárova 73

036 01 Martin

Slovenská republika 


IČ: 48269531

DIČ: 2120111125

Prodávajícím se rozumí společnost viacobrazu


Kupující

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku. Elektronická objednávka může být realizována pomocí elektronického obchodu, resp. elektronickou poštou nebo telefonicky.


Je-li kupující právnická osoba, musí uvést i IČO a DIČ, plátci DPH uvádějí IČ DPH. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva k používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, obrázků či patentů prodávajícího.


Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.


Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. 


II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě a pod., S výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem v souvislosti s objednaným zbožím (sdělení jména a adresy dodání ).

Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem plnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony Slovenské republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


III. Otevírací doba

Pondělí-Pátek: 8:00 - 18:00

Objednávky přes elektronický obchod na adrese www.viacobrazu.cz


IV. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V elektronickém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny.

Prodejce není plátcem DPH.


V. Objednávání

Kupující obdrží zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s cenou. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté, zašleme znovu pouze na vyžádání kupujícího a kupující nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.


Objednávku zboží je možno stornovat do 24 hodin od provedení objednávky zboží zákazníkem. Pokud uplyne doba 24 hodin od objednání zboží a zákazník objednávku nestornuje, zákazník se zavazuje zboží obdržet.


V případě, že kupující nejeví ochotu ke spolupráci, může prodávající po předchozím upozornění objednané zboží prodat jinému zájemci.


Objednávat je možno následujícími způsoby:


Prostřednictvím elektronického obchodu na www.viacobrazu.cz

Elektronickou poštou na adrese info@viacobrazu.com

Telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod.


VI. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím

Ve smyslu ustanovení § 12 zákona O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zákon č.. 108/2000 Sb.) má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě doručen dopis / e-mail o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud se jedná o produkt, který byl malován pro zákazníka v rámci služby - "namalování Vás, nebo jakéhokoliv jiného obrázku, jaký chcete", v tom případě možnost vrácení zboží bez uvedení důvodu do 7 pracovních dnů zaniká.


Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené. Zboží musí být doručeno prodávajícímu spolu s dokladem o koupi. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 15 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


Prodávající není povinen po uplynutí zákonem stanované lhůtě 7 dnů (zákon č.. 108/2000 Sb.) přijmout k reklamaci nevyčištěné nebo jinak znečištěné zboží neodpovídající hygienickým standardům.


Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v této lhůtě, doporučujeme pro urychlené vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením zda-li bude uhrazená částka čerpána pro další nákup.


Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, a kupující využije právo odstoupit od smlouvy podle § 12 zákona č.. 108/2000 Sb., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.


VII. Platební podmínky

platba předem bankovním převodem

na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Doba dodání je u každého produktu stanovena. Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, pokud si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V takovém případě však bude kupující o změně dodací lhůty okamžitě informován.


Zasílání přepravní službou:

Zboží zasíláme přepravní službou GLS. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Kupující je povinen bezprostředně při dodání zkontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.


V případě, že poškození obsahu zásilky kupující zjistí po jeho převzetí, je nutné do 24 hodin zaslat vyplněný zápis o poškození zásilky na adresu info@viacobrazu.com


Platba předem na účet  - 0,00 € + cena GLS           

Platba při převzetí / kurýr (dobírka) - ceník GLS

Osobní odběr - 0,00 €


IX. Záruční a reklamační podmínky

Na veškeré prodávané zboží, pokud není určeno u zboží jinak, je poskytována záruční doba v trvání 24 měsíců od data prodeje. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že vada byla způsobena mechanickým poškozením výrobku, provozováním nebo skladováním výrobku v nevhodných a nehygienických podmínkách kupujícím. Odpovědnost za škodu přechází na kupujícího v okamžiku převzetí předmětu smlouvy od dopravce. Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající. Kupující je povinen takové vady případně rozdíly v množství reklamovat písemně do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. V případě, že kupující zjistí rozdíl v množství, je povinen provést zápis do dodacího listu nebo vyhotovit samostatný zápis potvrzený dopravcem.

Kupující má právo požadovat odstranění záručních vad v případě, že je to možné, nebo může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že není možné záruční vady odstranit, má kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo vrácení peněz.

V případě reklamace je kupující povinen doručit zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího:


Po obdržení zboží spolu s dokladem o koupi a písemné reklamaci je prodávající povinen do 30 dnů písemně seznámit kupujícího s výsledkem reklamačního řízení.

Pokud se prokáže prodávajícím, že reklamované zboží bylo neoprávněně reklamované, tak veškeré náklady (dopravu) hradí kupující.


Jako záruční list slouží nákupní doklad / faktura.


X. Zvláštní ustanovení

Obrázek k produktu-zobrazení produktu, nemusí splňovat přesné rozměry skutečného produktu, proto doporučujeme důkladně si prohlédnout rozměry produktu.

U obrazů na objednávku doporučujeme provést platbu předem na účet.

Zvláště pro službu kterou nabízíme "namalování vás, nebo jakéhokoliv jiného obrazu, jaký chcete", si vyhrazujeme právo k nenamalování takových obrazů, které budou svým obsahem porušovat morální a etický kodex.

Při službě tisku obrazů na zakázku žádáme zasílat pouze takové obrázky které budou mít nejméně 2000 kB


XI. Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami prodeje a že s těmito podmínkami souhlasí.


Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.7. 2012.